Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym
Publicznych Wyższych Szkół Technicznych

AKTUALNOŚCI

IV Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych

W dniach 31.01-2.02.2019 r., na Politechnice Białostockiej, odbyła się czwarta Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej.

Konferencję, w której udział wzięło 18 prorektorów, zainaugurował gospodarz spotkania - prof. dr hab. inż. Roman Kaczyński, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. Następnie przewodniczący kolegium, prof. Janusz Kotowicz, swoim wystąpieniem wprowadził wszystkich uczestników w tematykę obrad. Wstępem do żywej dyskusji na temat aktualnego stanu wdrożenia ustawy 2.0 na poszczególnych Uczelniach były prezentacje dra Andrzeja Kurkiewicza – Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił uczestnikom zagadnienia dotyczące doktoratów, w prezentacji pt. Stopień doktora i kształcenie doktorantów wg Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – PSWiN, oraz w kolejnej wygłoszonej prezentacji podjął także temat doktoratów wdrożeniowych.

Drugiego dnia obrady rozpoczął prof. Janusz Kotowicz wystąpieniem pt. „Harmonogram prac Uczelni związanych z ustawą 2.0 w 2019 r., Statut Uczelni”. Podjęty przez profesora temat wywołał obszerną, dwugodzinną dyskusję, gdzie prorektorzy przedstawili zaawansowanie swoich uczelni we wdrażaniu ustawy, w szczególności w przygotowaniu statutów.

W popołudniowej sesji prezentację na temat Politechniki Białostockiej miał prof. Roman Kaczyński. Jako trzeci wystąpił dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, który w swoim wystąpieniu podjął temat „Współpraca KRASP-KPK, Polskie Uczelnie – Strategia na Horyzont”. Ostatnią w tym dniu prezentację przedstawił Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali- Krajowego Klastra Kluczowego - Sebastian Rynkiewicz.

Po całodniowych obradach, podsumowania konferencji wspólnie dokonali Rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lech Dzienis oraz przewodniczący Kolegium prof. Janusz Kotowicz.

Podczas wizyty, uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić zabytkowy kompleks dworca Kolejowego „Białowieża Towarowa”, Park Pałacowy oraz Obręb Ochronnego Rezerwatu Puszczy Białowieskiej.

Kolejna konferencja została zaplanowana na dni 6-7 czerwca 2019, której organizatorami będą Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Obrady Konferencji


III Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych

W dniach 8-10 listopada 2018 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się trzecia Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej. W konferencji wzięło udział 20 prorektorów – członków kolegium.

Konferencję zainaugurował prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, Prorektor ds. Ogólnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a następnie przedstawił on prezentację na temat Uczelni. Następnie przewodniczący kolegium prof. Janusz Kotowicz dokonał wprowadzenia do konferencji. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowskiego, który w swoim wystąpieniu poruszył temat roli NCBiR-u w finansowaniu prac badawczych w Polsce.

Drugiego dnia obrady skupione były wokół wdrażania Ustawy 2.0. Skoncentrowano się głównie na strukturze uczelni, zadaniach organów i innych jednostek, w tym przygotowaniom i koncepcjom tworzenia statutu. Jako pierwszy swoją prezentację pt. „Problem wyboru dyscypliny naukowej” wygłosił prof. Janusz Kotowicz. Następnie głos zabrał prof. Mirosław Karbowniczek, który w swojej prezentacji podjął temat „Zamierzenia AGH po wprowadzeniu Ustawy 2.0”.

Wystąpienia te były wstępem do żywej dyskusji, podczas której uczestnicy konferencji podzielili się własnymi doświadczeniami i planami podjętymi na poszczególnych Uczelniach. Głównym celem obrad było wypracowanie lepszych koncepcji i sposobów do wdrażania Ustawy 2.0.

Podczas wizyty uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić centrum Krakowa oraz wysłuchać koncertu chopinowskiego.

Kolejna konferencja odbędzie się w dniach 31.01.2019 – 2.02.2019r. na Politechnice Białostockiej.

Obrady Konferencji


HARMONOGRAM SPOTKAŃ KOLEGIUM:
 1. 9 - 10 listopada 2018 r. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Styczeń/luty 2019 r. – Politechnika Białostocka
 3. Czerwiec 2019 r. – Politechnika Gdańska + Akademia Morska w Gdyni

II Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się druga Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej.
Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Wprowadzenie do konferencji przedstawił przewodniczący kolegium prof. Janusz Kotowicz.
Następnie rozpoczęły się obrady, podczas których głos zabrali dr Piotr Zakrzewski – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP oraz dr inż. Adam Mroziński – dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii. Prelegenci skupili się na tematyce związanej z innowacyjnością, transferze technologii, patentach, wzorach użytkowych i przemysłowych. Wystąpienie dr Piotra Zakrzewskiego pt.: „Ochrona własności intelektualnej jako element innowacyjności polskiej uczelni” wywołało szeroką dyskusję wśród uczestników konferencji.
Drugiego dnia obrady prowadzone były w sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. W tym dniu swoje wystąpienia mieli: dr Andrzej Kurkiewicz z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW, dr inż. Agata Milczewska oraz prof. Janusz Kotowicz.
Najważniejszym tematem drugiego dnia obrad, który wzbudził też największą dyskusję, była Ustawa 2.0. Dr Andrzej Kurkiewicz zaprezentował aktualny stan prawny ustawy, która wkrótce trafi do Sejmu RP.
Podczas wizyty uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Obrady Konferencji

Program Konferencji


Konferencja Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych odbyła się w dniach 19 - 21 października. Podczas zorganizowanego przez Politechnikę Śląską spotkania prorektorzy dyskutowali m.in. na temat funkcjonowania uczelni w świetle nowych przepisów, a także o nowych rozwiązaniach ustawowych, a co za tym idzie nowym modelu zarządzania uczelnią. Rozmawiali również na temat realizacji polityki finansowej uczelni.
Ważnym tematem była także współpraca szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prorektorzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji współpracy z przemysłem i biznesem, wdrażania efektów praktycznych działalności badawczo-rozwojowej uczelni oraz promowania działalności szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rozmawiali również na temat nowych obszarów tej współpracy, odpowiadających na wyzwania przyszłości.

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie prorektorów" - artykuł z "Biuletynu Politechniki Śląskiej"

O NAS

Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych zostało powołane podczas Konferencji Prorektorów, która odbyła się po raz pierwszy na Politechnice Śląskiej w dniach 19 - 21 października 2017 r.
Powołane kolegium Prorektorów będzie zajmować się głównie zagadnieniami związanymi z:
 • funkcjonowaniem uczelni w świetle nowych przepisów,
 • wprowadzeniem nowych rozwiązań ustawowych i omówienie nowego modelu zarządzania uczelnią,
 • optymalizacją systemu zarządzania uczelnią i procedur zarządczych,
 • realizacją polityki finansowej wewnątrz uczelni,
 • rolą rady społecznej szkoły (interesariuszy zewnętrznych) w procesach wsparcia uczelni i zarządzania uczelnią,
 • organizacją współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie wdrażania efektów praktycznych działalności badawczo-rozwojowej uczelni oraz promowaniem działalności uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 • nowymi obszarami współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym zwróconymi na wyzwania przyszłości,
 • pozyskiwaniem środków NCBR kierowanych do jednostek naukowych przez otoczenie społeczno-gospodarcze.

WŁADZE KOLEGIUM

Prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
Prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospordarczym
Politechnika Śląska

Dane kontaktowe
e-mail: rw@polsl.pl; janusz.kotowicz@polsl.pl
tel.: (032) 237 12 22
strona: www.polsl.pl

Dodatkowe informacje:
Janusz Kotowicz, profesor, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier mechanik-energetyk, specjalista w zakresie energetyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, w latach 2008-2016 r. dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a od września 2016 r. pełniący funkcję Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Społecznym Politechniki Śląskiej. Był lub jest kierownikiem zakładu, zastępcą dyrektora i dyrektorem Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Prof. J. Kotowicz jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji w tym: 9 książek i monografii, 155 artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych, 4 patentów oraz promotorem 12 zakończonych przewodów doktorskich (6 wyróżnionych) oraz promotorem 75 prac magisterskich. Sekretarz Komitetu Energetyki przy Prezydium PAN, członek Regionalnej Śląskiej Rady ds. Energii, członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Od wielu lat prof. Janusz Kotowicz ściśle współpracuje z przemysłem: w tym z grupami energetycznymi Tauron S.A., EDF Polska S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Grupa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Energoprojekt, Rafako S.A., GE (General Electric) Energy, Foster Wheeler, Fawent S.A. Hobby: wędrówki górskie, literatura.

Prof. dr hab. inż. JANUSZ CIEŚLIŃSKI Prof. dr hab. inż. JANUSZ CIEŚLIŃSKI, prof. zw. PG
Prorektor ds. Organizacji
Politechnika Gdańska

Dane kontaktowe
e-mail: proreg@pg.gda.pl
tel.: (058) 347 12 67
strona: pg.edu.plDodatkowe informacje:
Prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i Aparatury Procesowej (2006–2010), Zakładu Ekoinżynierii i Silników Spalinowych (2010–2014). Od 2014 kieruje zespołem Ekoinżynierii i Silników Spalinowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. intensyfikacji konwekcyjnego przenoszenia ciepła, dynamiki pęcherzyków parowych i gazowych, odnawialnych źródeł energii, niekonwencjonalnych metod i układów konwersji energii. Ostatnio szczególnie dużo uwagi poświęca właściwościom termofizycznym i zastosowaniom nanocieczy w systemach energetycznych. Jest promotorem 8 prac doktorskich, a obecnie pod jego opieką naukową znajduje się 4 doktorantów. Jest autorem i współautorem ponad 300 opracowań opublikowanych i nieopublikowanych.

Prof. dr hab. inż. MIROSŁAW KARBOWNICZEK Prof. dr hab. inż. MIROSŁAW KARBOWNICZEK
Prorektor ds. Ogólnych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dane kontaktowe
e-mail: mjn@agh.edu.pl
tel.: (012) 617 20 13
strona: www.agh.edu.plDodatkowe informacje:
Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów w roku 1978 podjął pracę na Wydziale Metalurgicznym (obecnie Wydział Inżynierii Metali Informatyki Przemysłowej) AGH, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 1987 r. obronił doktorat, w 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2016 roku tytuł profesora. Przez dwie kadencje (lata 2002-2005, 2005-2008) był prodziekanem, a następnie przez jedną kadencję (2008-2012) dziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Od 2012 r. pełni funkcję Prorektora ds. Ogólnych AGH. Jest przewodniczącym Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Przez cały okres pracy zawodowej skupia swoje zainteresowania naukowe na zagadnieniach budowy, konstrukcji i sterowania pracą elektrycznego pieca łukowego oraz technologii produkcji stali w tym urządzeniu. W tym obszarze zrealizował także pracę doktorska i habilitacyjną. Jest autorem 3 monografii, autorem lub współautorem ponad 20 rozdziałów w książkach oraz ponad 90 artykułów w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych, wyniki swoich badań prezentował na ponad 80 krajowych i międzynarodowych kongresach i konferencjach. Współautor 11 patentów oraz 2 zgłoszeń patentowych. Kierował lub był głównym wykonawcą ponad 80 projektów badawczo-rozwojowych, w tym wielu o zasięgu międzynarodowym, spośród których wyniki 18 zostały wdrożone do przemysłu.

Prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW ŁAZARZ Prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW ŁAZARZ
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Śląska

Dane kontaktowe
e-mail: ro@polsl.pl
tel.: (032) 237 14 45
strona: www.polsl.plDodatkowe informacje:
Absolwent Instytutu Transportu Politechniki Śląskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1996 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, a doktora habilitowanego w 2002 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora otrzymał w 2014 roku. W latach 2002-2008 pełnił obowiązki prodziekana ds. organizacji i rozwoju Wydziału Transportu, a następnie w latach 2008-2016 dziekana. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. ogólnych Politechniki Śląskiej. Przedmiotem działalności naukowej profesora są układy napędowe środków transportu, a w szczególności modelowanie zjawisk dynamicznych zachodzących w układach napędowych z przekładniami zębatymi i ich projektowanie, diagnostyka wibroakustyczna przekładni zębatych, silników spalinowych i innych elementów układów napędowych, a także trwałość elementów sprężystych w zawieszeniach pojazdów samochodowych i optymalizacja eksploatacji autobusów elektrycznych. Profesor jest promotorem wielu prac inżynierskich i magisterskich oraz 5 nagradzanych i wyróżnianych prac doktorskich. Jest również autorem 7 monografii, rozdziałów, podręczników akademickich oraz licznych artykułów i ekspertyz. Kierował oraz był głównym wykonawcą około 55 prac naukowo-badawczych. Jest także m.in. członkiem Komitetu Transportu PAN, Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej. Jest laureatem licznych nagród rektora Politechniki Śląskiej, został także odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Prof. dr hab. inż. WOJCIECH WAWRZYŃSKI Prof. dr hab. inż. WOJCIECH WAWRZYŃSKI
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Warszawska

Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.ogolne@rekt.pw.edu.pl
tel.: (022) 234 74 20
strona: www.pw.edu.plDodatkowe informacje:
Prorektor Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (2008-2016), Kierownik Zakładu Telekomunikacji w Transporcie (1995-2008). Absolwent Wydziału Elektroniki PW (1972), doktor nauk technicznych (1983), doktor habilitowany (1997), profesor (2006). Praca zawodowa początkowo w przemyśle (automatyka i systemy pomiarowe), od 1975 pracownik naukowo - dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. W pracy naukowej zajmuje się problemami eksploatacji systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i niezawodności. Zainteresowania naukowe obejmują też nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury, środków transportu i technologii transportowych. Posiada dorobek badawczy w dziedzinach projektowania, budowy, organizacji i modelowania systemów telematyki transportu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i raportów z prac badawczych. Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk obecnej kadencji.

Prof. dr hab. inż. JAN ŻUREK Prof. dr hab. inż. JAN ŻUREK
Prorektor ds. Współpracy z gospodarką
Politechnika Poznańska

Dane kontaktowe
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl
tel.: (061) 665 36 92
strona: www.put.poznan.plDodatkowe informacje:
Prof. dr hab. inż. Jan Żurek w swojej pracy zawodowej pełnił i nadal pełni szereg ważnych funkcji: prorektora ds. współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej (2012 – nadal), dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (od 2005 - 2012), dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej IMt (2002-2005), kierownika Zakładu Projektowania Technologii IMt (od 1999 - nadal), oraz kierownika Katedry Obrabiarek i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu (1992-1995). Działalność naukowo-badawcza profesora mieści się w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych obróbki oraz montażu. Prace naukowe związane są z ilościową oceną technologiczności konstrukcji oraz technologii montażu i robotyzacji procesów technologicznych, w tym ich badań oraz modelowania i symulacji za pomocą teorii grafów. Stworzył zespół (szkołę) zajmujący się modelowaniem technologii i organizacji systemów montażowych, z którego pochodzi znacząca liczba prac naukowych publikowanych z tej problematyki w Polsce. Opracował koncepcje oraz sprawował nadzór nad realizacją nowoczesnych stanowisk laboratoryjnych z technologii montażu i robotyzacji procesów technologicznych. Legitymuje się bogatym dorobkiem publikacyjnym, który obejmuje ponad 350 prac, w tym 4 monografie krajowe, 4 skrypty, wiele artykułów oraz referatów krajowych i zagranicznych. Ponadto jest współautorem ponad 30 wdrożonych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych oraz autorem szeregu opinii o innowacyjności. Jest także recenzentem wielu prac promocyjnych, w tym kilkudziesięciu opinii w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych, w przewodach habilitacyjnych oraz prac doktorskich. Efektem pracy naukowej było m.in. wypromowanie siedmiu doktorów (3 doktoraty znacząco zaawansowane).

CZŁONKOWIE KOLEGIUM

Prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
Prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospordarczym
Politechnika Śląska
Dane kontaktowe
e-mail: rw@polsl.pl; janusz.kotowicz@polsl.pl
tel.: (032) 237 12 22
strona: www.polsl.pl
Prof. dr hab. inż. JANUSZ CIEŚLIŃSKI Prof. dr hab. inż. JANUSZ CIEŚLIŃSKI, prof. zw. PG
Prorektor ds. Organizacji
Politechnika Gdańska
Dane kontaktowe
e-mail: proreg@pg.gda.pl
tel.: (058) 347 12 67
strona: pg.edu.pl
Prof. dr hab. inż. MIROSŁAW KARBOWNICZEK Prof. dr hab. inż. MIROSŁAW KARBOWNICZEK
Prorektor ds. Ogólnych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dane kontaktowe
e-mail: mjn@agh.edu.pl
tel.: (012) 617 20 13
strona: www.agh.edu.pl
Prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW ŁAZARZ Prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW ŁAZARZ
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Śląska
Dane kontaktowe
e-mail: ro@polsl.pl
tel.: (032) 237 14 45
strona: www.polsl.pl
Prof. dr hab. inż. WOJCIECH WAWRZYŃSKI Prof. dr hab. inż. WOJCIECH WAWRZYŃSKI
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Warszawska
Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.ogolne@rekt.pw.edu.pl
tel.: (022) 234 74 20
strona: www.pw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. JAN ŻUREK Prof. dr hab. inż. JAN ŻUREK
Prorektor ds. Współpracy z gospodarką
Politechnika Poznańska
Dane kontaktowe
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl
tel.: (061) 665 36 92
strona: www.put.poznan.pl
Prof. dr hab. n.t IWONA ADAMIEC-WÓJCIK Prof. dr hab. n.t IWONA ADAMIEC-WÓJCIK
Prorektor ds. Nauki i Finansów
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Dane kontaktowe
e-mail: nauka@ath.bielsko.pl
tel.: (033) 827 93 30
strona : www.ath.bielsko.pl
Dr hab. inż. arch., prof. PK ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ Dr hab. inż. arch., prof. PK ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dane kontaktowe

e-mail: po@pk.edu.pl
tel.: (012) 628 22 03
strona : www.pk.edu.pl
Dr hab. inż. IRENEUSZ CZARNOWSKI Dr hab. inż. IRENEUSZ CZARNOWSKI, prof. nadzw. AMG
Prorektor ds. Nauki
Akademia Morska w Gdyni
Dane kontaktowe
e-mail: pror1@am.gdynia.pl
tel.: (058) 558 64 27
strona: www.am.gdynia.pl
Prof. dr hab. inż. STEFAN DOMEK Prof. dr hab. inż. STEFAN DOMEK
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dane kontaktowe
e-mail: pro_o@zut.edu.pl
tel.: (091) 449 48 71
strona: www.zut.edu.pl
Prof. dr hab. inż. DARIUSZ GAWIN Prof. dr hab. inż. DARIUSZ GAWIN
Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni
Politechnika Łódzka
Dane kontaktowe
e-mail: vrector.innovations@adm.p.lodz.pl
tel.: (042) 631 20 06
strona: www.p.lodz.pl
Dr hab. inż. BARBARA GOSZCZYŃSKA, prof. PŚk Dr hab. inż. BARBARA GOSZCZYŃSKA, prof. PŚk
Prorektor ds. Ogólnych
Politechnika Świętokrzyska
Dane kontaktowe
e-mail: prorektorbg@tu.kielce.pl
tel.: (041) 342 41 09
strona: www.tu.kielce.pl
Prof. dr hab. inż. WITOLD GULBIŃSKI Prof. dr hab. inż. WITOLD GULBIŃSKI
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Politechnika Koszalińska
Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.rn@tu.koszalin.pl
tel.: (094) 347 86 26
strona: www.tu.koszalin.pl
Dr hab. inż., prof. PL ANNA HALICKA Dr hab. inż., prof. PL ANNA HALICKA
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Biznesowym
Politechnika Lubelska

Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.rp@pollub.pl
tel.: (81) 538 41 04
strona: www.pollub.pl
Dr hab. inż., prof. AWL ADAM JANUSZKO dr hab. inż., prof. AWL ADAM JANUSZKO
Prorektor ds. Nauki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Dane kontaktowe
e-mail: adam.januszko@awl.edu.pl
tel.: 261 658 181
strona: www.awl.edu.pl
Dr hab. inż. ROMAN KACZYŃSKI, prof. nzw. Dr hab. inż. ROMAN KACZYŃSKI, prof. nzw.
Prorektor ds. Rozwoju
Politechnika Białostocka
Dane kontaktowe
e-mail: prorektor.rozwoj@pb.edu.pl
tel.: (085) 746 90 14
strona: www.pb.edu.pl
Prof. dr hab. inż. TADEUSZ ŁAGODA Prof. dr hab. inż. TADEUSZ ŁAGODA
Prorektor ds. Badań i Rozwoju
Politechnika Opolska
Dane kontaktowe
e-mail: prorbir@po.opole.pl
tel.: (077) 449 82 23
strona: www.po.opole.pl
Dr hab. inż. MACIEJ MROWIEC, prof. PCz Dr hab. inż. MACIEJ MROWIEC, prof. PCz
Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju
Politechnika Częstochowska
Dane kontaktowe
e-mail: develop@adm.pcz.czest.pl
tel.: (034) 325 04 54
strona: www.pcz.pl
Prof. dr hab. inż. ADAM PODHORECKI Prof. dr hab. inż. ADAM PODHORECKI
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Dane kontaktowe
e-mail: sekretariat.rw@utp.edu.pl
tel.: (052) 374 93 29
strona: www.utp.edu.pl
Dr hab. inż. LUCJAN ŚNIEŻEK, prof. WAT Dr hab. inż. LUCJAN ŚNIEŻEK, prof. WAT
Prorektor ds. Rozwoju
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Dane kontaktowe
e-mail: lucjansniezek@wat.edu.pl
tel.: (026) 183 99 04
strona: www.wat.edu.pl
Prof. dr hab. inż. TADEUSZ TATARA Prof. dr hab. inż. TADEUSZ TATARA
Prorektor ds. Nauki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dane kontaktowe
e-mail: pn@pk.edu.pl
tel.: (012) 628 22 04
strona: www.pk.edu.pl

DOKUMENTY

Materiały z IV posiedzenia Kolegium Prorektorów, Politechnika Białostocka 31.01 - 2.02.2019 r.

Harmonogram prac w Uczelni związanych z ustawą 2.0 w 2019 r. Statut Uczelni - Janusz Kotowicz

Doktorat wdrożeniowy (prezentacja)

Stopień doktora i kształcenie doktorantów (prezentacja MNiSzW)

Współpraca KRASP-KPK

Politechnika Białostocka (prezentacja)


Materiały z III posiedzenia Kolegium Prorektorów, AGH Kraków 8 - 10.11.2018 r.

Program obrad III Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych Kraków, 8-10 listopada 2018 r.

Problem wyboru dyscypliny naukowej - Janusz Kotowicz (prezentacja)

Protokół z III Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych w dniach 8-10 listopada 2018 r.


Materiały z II posiedzenia Kolegium Prorektorów, UTP Bydgoszcz 7 - 9.06.2018 r.

Ochrona prawna przedmiotów własności intelektualnej w UTP - Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Dr inż. Agata Milczewska

Koszty uzyskania przychodu - Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

Działalność Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii - Dr inż. Adam Mroziński

Passio Group - Proces tworzenia i transferu technologii - jak to robimy w Passio Group

Ochrona własności intelektualnej jako element innowacyjności polskiej uczelni - dr Piotr Zakrzewski, Urząd Patentowy RP

O Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy

Protokół z II posiedzenia Kolegium Prorektorów

Materiały z I posiedzenia Kolegium Prorektorów, PŚ Gliwice, 19 - 21.10.2017 r.

Dotować czy inwestować w prace R&D? - Maciej Chorowski

Realizacja polityki finansowej wewnątrz uczelni - Bogusław Łazarz

Oczekiwania przemysłu względem absolwentów i uczelni technicznych. Analiza przypadku Sumitomo SHI FW Energia Polska - Jarosław Mlonka

Współpraca Wyższych Uczelni z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (na przykładzie Politechniki Śląskiej) - Janusz Kotowicz

Protokół z Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych w dniach 19-20 października 2017 r.

Galeria

Zdjęcia z IV posiedzenia Kolegium Prorektorów, Białystok 31.01 - 2.02.2019 r.

Zdjęcia z III posiedzenia Kolegium Prorektorów, AGH Kraków 8-10.11.2018 r.

Zdjęcia z II posiedzenia Kolegium Prorektorów, Bydgoszcz 7-9.06.2018 r.

Zdjęcia z I posiedzenia Kolegium Prorektorów, PŚ Gliwice, 19-21.10.2017 r.

KONTAKT

Przewodniczący Kolegium Prorektorów
ds. Ogólnych, Rozwoju i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
publicznych wyższych szkół technicznych
Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Adres:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

Sekretariat:
mgr Dominika Kaczmarzik
tel. +48 32 237 12 22
tel. + 48 32 237 12 33
e-mail: RWS@polsl.pl