KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. OGÓLNYCH, ORGANIZACJI
I KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM
PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH
AKTUALNOŚCI

V Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych

W dniach 6-8 czerwca r. odbyła się piąta Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej. Organizatorami spotkania tym razem byli Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Politechnika Gdańska.

Konferencję, w której udział wzięło 14 prorektorów, zainaugurowali - prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, Prorektor ds. Organizacji Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Następnie przewodniczący kolegium, prof. Janusz Kotowicz, swoim wystąpieniem wprowadził wszystkich uczestników w tematykę obrad oraz wygłosił prezentację na temat aktualnego stanu wdrożenia ustawy 2.0 na Politechnice Śląskiej, a dokładniej prac związanych z niedawno przyjętym statutem uczelni, przyjętych rozwiązań organizacyjnych, uwzględniających zmiany legislacyjne oraz kierunki rozwoju uczelni. Podjęty przez profesora temat wywołał obszerną, dyskusję, gdzie prorektorzy przedstawili zaawansowanie swoich uczelni we wdrażaniu ustawy, w szczególności w przygotowaniu statutów.

Zmiany organizacyjne na przykładzie uczelni resortowych przedstawili dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT, z Wojskowej Akademii Technicznej i dr hab. inż. Adam Januszko, prof. AWL, z Akademii Wojsk Lądowych. Natomiast dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG przedstawił proces zmian w uczelni branżowej - Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Drugi dzień obrad poświęcono zagadnieniom informatyzacji uczelni, na przykładzie Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono funkcjonowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD, narzędzia MOST Wiedzy i Moja PG. Kolejnym podjętym tematem do rozmów, który wywołał szeroką dyskusję były projekty POWER prowadzone na poszczególnych uczelniach i wymiana doświadczenia w tym zakresie. Prof. Janusz Cieśliński omówił realizowany przez PG projekt POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”.

Po całodniowych obradach, podsumowania konferencji wspólnie dokonali przewodniczący Kolegium prof. Janusz Kotowicz, prof. Janusz Cieśliński, Prorektor ds. Organizacji Politechniki Gdańskiej oraz prof. Ireneusz Czarnowski.

Podczas wizyty, uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kolejna konferencja została zaplanowana na grudzień 2019, której organizatorem będzie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Obrady Konferencji

IV Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych

W dniach 31.01-2.02.2019 r., na Politechnice Białostockiej, odbyła się czwarta Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej.

Konferencję, w której udział wzięło 18 prorektorów, zainaugurował gospodarz spotkania - prof. dr hab. inż. Roman Kaczyński, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. Następnie przewodniczący kolegium, prof. Janusz Kotowicz, swoim wystąpieniem wprowadził wszystkich uczestników w tematykę obrad. Wstępem do żywej dyskusji na temat aktualnego stanu wdrożenia ustawy 2.0 na poszczególnych Uczelniach były prezentacje dra Andrzeja Kurkiewicza – Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił uczestnikom zagadnienia dotyczące doktoratów, w prezentacji pt. Stopień doktora i kształcenie doktorantów wg Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – PSWiN, oraz w kolejnej wygłoszonej prezentacji podjął także temat doktoratów wdrożeniowych.

Drugiego dnia obrady rozpoczął prof. Janusz Kotowicz wystąpieniem pt. „Harmonogram prac Uczelni związanych z ustawą 2.0 w 2019 r., Statut Uczelni”. Podjęty przez profesora temat wywołał obszerną, dwugodzinną dyskusję, gdzie prorektorzy przedstawili zaawansowanie swoich uczelni we wdrażaniu ustawy, w szczególności w przygotowaniu statutów.

W popołudniowej sesji prezentację na temat Politechniki Białostockiej miał prof. Roman Kaczyński. Jako trzeci wystąpił dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, który w swoim wystąpieniu podjął temat „Współpraca KRASP-KPK, Polskie Uczelnie – Strategia na Horyzont”. Ostatnią w tym dniu prezentację przedstawił Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali- Krajowego Klastra Kluczowego - Sebastian Rynkiewicz.

Po całodniowych obradach, podsumowania konferencji wspólnie dokonali Rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lech Dzienis oraz przewodniczący Kolegium prof. Janusz Kotowicz.

Podczas wizyty, uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić zabytkowy kompleks dworca Kolejowego „Białowieża Towarowa”, Park Pałacowy oraz Obręb Ochronnego Rezerwatu Puszczy Białowieskiej.

Kolejna konferencja została zaplanowana na dni 6-7 czerwca 2019, której organizatorami będą Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Obrady Konferencji


III Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Publicznych Wyższych Szkół Technicznych

W dniach 8-10 listopada 2018 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się trzecia Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej. W konferencji wzięło udział 20 prorektorów – członków kolegium.

Konferencję zainaugurował prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, Prorektor ds. Ogólnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a następnie przedstawił on prezentację na temat Uczelni. Następnie przewodniczący kolegium prof. Janusz Kotowicz dokonał wprowadzenia do konferencji. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowskiego, który w swoim wystąpieniu poruszył temat roli NCBiR-u w finansowaniu prac badawczych w Polsce.

Drugiego dnia obrady skupione były wokół wdrażania Ustawy 2.0. Skoncentrowano się głównie na strukturze uczelni, zadaniach organów i innych jednostek, w tym przygotowaniom i koncepcjom tworzenia statutu. Jako pierwszy swoją prezentację pt. „Problem wyboru dyscypliny naukowej” wygłosił prof. Janusz Kotowicz. Następnie głos zabrał prof. Mirosław Karbowniczek, który w swojej prezentacji podjął temat „Zamierzenia AGH po wprowadzeniu Ustawy 2.0”.

Wystąpienia te były wstępem do żywej dyskusji, podczas której uczestnicy konferencji podzielili się własnymi doświadczeniami i planami podjętymi na poszczególnych Uczelniach. Głównym celem obrad było wypracowanie lepszych koncepcji i sposobów do wdrażania Ustawy 2.0.

Podczas wizyty uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić centrum Krakowa oraz wysłuchać koncertu chopinowskiego.

Kolejna konferencja odbędzie się w dniach 31.01.2019 – 2.02.2019r. na Politechnice Białostockiej.

Obrady Konferencji


HARMONOGRAM SPOTKAŃ KOLEGIUM:
  1. 9 - 10 listopada 2018 r. – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  2. Styczeń/luty 2019 r. – Politechnika Białostocka
  3. Czerwiec 2019 r. – Politechnika Gdańska + Akademia Morska w Gdyni

II Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się druga Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Wprowadzenie do konferencji przedstawił przewodniczący kolegium prof. Janusz Kotowicz.

Następnie rozpoczęły się obrady, podczas których głos zabrali dr Piotr Zakrzewski – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP oraz dr inż. Adam Mroziński – dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii. Prelegenci skupili się na tematyce związanej z innowacyjnością, transferze technologii, patentach, wzorach użytkowych i przemysłowych. Wystąpienie dr Piotra Zakrzewskiego pt.: „Ochrona własności intelektualnej jako element innowacyjności polskiej uczelni” wywołało szeroką dyskusję wśród uczestników konferencji.

Drugiego dnia obrady prowadzone były w sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. W tym dniu swoje wystąpienia mieli: dr Andrzej Kurkiewicz z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW, dr inż. Agata Milczewska oraz prof. Janusz Kotowicz.

Najważniejszym tematem drugiego dnia obrad, który wzbudził też największą dyskusję, była Ustawa 2.0. Dr Andrzej Kurkiewicz zaprezentował aktualny stan prawny ustawy, która wkrótce trafi do Sejmu RP.

Podczas wizyty uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Obrady Konferencji

Program Konferencji


Konferencja Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych odbyła się w dniach 19 - 21 października. Podczas zorganizowanego przez Politechnikę Śląską spotkania prorektorzy dyskutowali m.in. na temat funkcjonowania uczelni w świetle nowych przepisów, a także o nowych rozwiązaniach ustawowych, a co za tym idzie nowym modelu zarządzania uczelnią. Rozmawiali również na temat realizacji polityki finansowej uczelni.

Ważnym tematem była także współpraca szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prorektorzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji współpracy z przemysłem i biznesem, wdrażania efektów praktycznych działalności badawczo-rozwojowej uczelni oraz promowania działalności szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rozmawiali również na temat nowych obszarów tej współpracy, odpowiadających na wyzwania przyszłości.

"Pierwsze ogólnopolskie spotkanie prorektorów" - artykuł z "Biuletynu Politechniki Śląskiej"

Wypowiedź ministra

Powrót